Πληροφορίες
 • Εργολαβίες χωματουργικές πάσης φύσεως σε ολο το νομό Ηλείας 
 • Εκσκαφές
 • Οδοποιίες
 • Εκβραχισμούς 
 • Κατεδαφίσεις
 • Διανοίξεις δρόμων
 • Καθαρισμοί οικοπέδων
 • Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων
 • Εκσκαφές θεμελίων για οικοδομές
 • Αποχετευτικά δίκτυα (ανοιγμα χαντακιών για αποχετεύσεις)
 • Μεταφορά αδρανών υλικών (άμμος, αμμοχάλικα)
 • Μπαζώματα   επιχωματώσεις
 • Πάσης φύσεως γκρεμίσματα
 • Καθαρισμοί οικοπέδων
 • Διαμορφώσεις ρεμάτων
 • Αποκομιδή και μεταφορά μπαζών
 • Μεταφορά κηπευτικών χωμάτων
 • Επιχωματώσεις
 • Μεταφορά αδρανών υλικών στο χώρο σας με τα ιδιόκτητα φορτηγά μας
 • Βιομηχανικά δάπεδα
Χάρτης