Πληροφορίες
Αρχιεπισκόπου Λεοντίου 1, Λάρνακα
Τηλέφωνο