Πληροφορίες
Ανδρ. Αβραμίδη 47, Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλέφωνο